VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting Handleiding

  • J.D. van der Ploeg
€ 78,95
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
E-mailadres
Informatie
Beschrijving
Meet: fundamentele sociale en emotionele hechting Leeftijdsbereik: kinderen van 4 tot 18 jaar Afnameduur: circa 10 minuten Toepasbaar in: jeugdzorg en onderwijs Kwalificatieniveau: 2 (psychodiagnostische scholing vereist) Doel van de test De VFO kan worden gebruikt als screeningsinstrument om te bepalen óf, en in welke mate, kinderen en jongeren fundamenteel onthecht gedrag vertonen. Daarbij geeft de lijst een indicatie van de specifieke aard van de problemen die spelen: sociale onthechting, emotionele onthechting of een combinatie van beide. Afname is geïndiceerd bij kinderen die zich riskant, onverantwoordelijk en egocentrisch gedragen, die een beperkte gewetensfunctie hebben, een gebrek aan empathie vertonen en geen blijk geven van gevoelens als schuld, spijt en berouw. In de literatuur worden deze persoonlijkheidskenmerken vaak samengevat onder de term psychopathie. Kenmerkend voor deze kinderen is echter een diep geworteld gebrek aan emotionele en sociale binding. Wij spreken hier dan ook niet van psychopathie, maar van het syndroom van fundamentele onthechting. Gebruik van de VFO helpt bij het vroegtijdig opsporen van emotioneel en sociaal onthechte kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat bij hen ernstig agressief en anti- sociaal gedrag tot ontwikkeling komt. Toepassingsmogelijkheden • Screening: de VFO kan als screeningsinstrument worden gebruikt in het onderwijs • Diagnostiek: de VFO kan voor diagnostische doeleinden worden gebruikt in bijvoorbeeld het (speciaal) onderwijs en in de jeugdzorg • Behandeling: de VFO is geschikt voor het in kaart brengen van de voortgang en de effectiviteit van behandelingen De Vragenlijst Fundamentele Onthechting staat op de lijst van de commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering. Wat meet de VFO De Vragenlijst Fundamentele Onthechting is een instrument waarmee aan de hand van gedragsbeoordelingen kan worden nagegaan of kinderen kernsymptomen vertonen die duiden op het syndroom van fundamentele onthechting. De specifieke vormen van fundamentele onthechting die daarbij worden onderscheiden zijn: sociale onthechting (dominant, manipulatief en intimiderend gedrag) emotionele onthechting (gewetenloos, emotieloos en egocentrisch gedrag) sociaal-emotionele onthechting (een combinatie van bovenstaande vormen) Voor wie De VFO kan worden ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Vaak zijn dit ouders of leerkrachten. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners die het kind goed kennen het instrument invullen. De uitslag mag echter alleen geïnterpreteerd worden door psychodiagnostisch bevoegde professionals. Afname en scoring De VFO bestaat uit zestien specifieke vragen over gedragproblemen op de hierboven beschreven twee dimensies. De beoordelaar dient aan te geven in welke mate er in het voorafgaande half jaar bij het kind sprake was van de in de VFO genoemde gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op frequentie en stabiliteit. Het invullen van de VFO duurt circa tien minuten. Invullen en scoren kan zowel met de hand als geautomatiseerd via Testweb. Normgegevens Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor kunt u zowel theoretisch als empirisch bepaalde afkappunten hanteren. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt: algemene jeugdbevolking, ouders - algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar) - meisjes 4 t/m 11 jaar - jongens 4 t/m 11 jaar - meisjes 12 t/m 18 jaar - jongens 12t/m 18 jaar algemene jeugdbevolking, leerkrachten - algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar) - meisjes 4 t/m 11 jaar - jongens 4 t/m 11 jaar - meisjes 12 t/m 18 jaar - jongens 12 t/m 18 jaar klinische normgroep ODD/CD/PPD- kinderen De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in: - de symptomen zijn afwezigheid - de symptomen zijn in aanzienlijke mate aanwezig - de symptomen zijn evidente aanwezig. Voor de interpretatie van de scores kunt u kiezen tussen een theoretisch bepaalde klinische grens of empirische normtabellen. Er zijn normtabellen voor ouders algemeen, ouders van jongens van 4-11 jaar, ouders van jongens van 12-18 jaar, ouders van meisjes van 4-11 jaar, ouders van meisjes van 12-18 jaar. Dezelfde onderverdeling is er voor leerkrachten. Cotanbeoordeling/WAII Uitgangspunten bij de testconstructie: goed Kwaliteit van het testmateriaal: voldoende Kwaliteit van de handleiding: goed Normen: goed Betrouwbaarheid: goed Begripsvaliditeit: onvoldoende Criteriumvaliditeit: onvoldoende Materialen Het materiaal voor de VFO bestaat uit: VFO handleiding VFO vragenlijst Online afname en score via Testweb Alle materialen zijn apart verkrijgbaar.
Productdetails
Uitgavejaar 2009
ISBN 9789031345014
Verschijningsdatum 1 jul. 2009
Omvang 79
Editie 1
Auteur(s) J.D. van der Ploeg
Bindwijze Ingenaaid
Taal Nederlands

Scroll to top